Könyvtári szabályzat

Könyvtár használati
Szabályzat

Bikács, 2010. november 29.

A könyvtár alaptevékenysége

Általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtári szolgáltatást nyújt a település lakossága részére.
Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, megőrzi, gondozza, és rendelkezésre bocsátja.
Tájékoztat a könyvtár nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól.
Biztosítja a könyvtári dokumentumok helyben használatát, kölcsönzését, más igénybe vehető szolgáltatásokat. Lehetővé teszi más könyvtárak állományának elérését, részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információ cserében.

A könyvtár nyitva tartási ideje:

Hétfő-Péntek : 14:00-18:00

A beiratkozás feltétele, hogy a könyvtárt használni kívánó személy közölje és hitelt érdemlő dokumentummal, igazolja saját, illetve ha jövedelemmel nem rendelkezik, az érte felelősséget vállaló adatait:

 Név,
 Születési hely és idő,
 Anyja neve,
 Lakcíme,
 Személyi igazolvány.

A könyvtárba történő beiratkozás mindenki számára ingyenes

Az olvasójegy felmutatása a könyvtár látogatásának, az egyes szolgáltatások igénybe vételének alapfeltétele.
Az olvasójegyet csak tulajdonosa használhatja, át nem ruházható. Az elvesztés tényét az olvasó haladéktalanul köteles jelenteni.

Az elveszett olvasójegyet a könyvtár díj ellenében pótolja : díja: 50-50Ft. (+ vonalkód)

A könyvtárban az olvasók és a látogatók az alábbi szolgáltatásokat vehetik igénybe:

Térítésmentes szolgáltatások

A könyvtár biztosítja, hogy állományának erre rendelt részét a látogatók helyben használhassák.
A könyvtárhasználók a helytörténeti gyűjtemény kivételével minden korlátozás nélkül kézbe vehetik a szabadpolcokon elhelyezett dokumentumokat, fel kell azonban hívni a figyelmüket arra, hogy használat után hagyják az asztalon.
A könyvtári dokumentumok használatakor az olvasónak ügyelnie kell azok épségére, tisztaságára.
Rongálás, csonkítás, beleírás, aláhúzás stb. esetén a könyvtáros a dokumentumhasználatot köteles felfüggeszteni és az olvasót a további szolgáltatástól eltilthatja, az okozott kárt meg kell téríttetni.

Kölcsönzés szabályai:

Könyv: 4 hét maximum 6 darab
Video: 1 nap maximum 3 darab
DVD: 1 nap maximum 3 darab
CD: 2 nap maximum 3 darab

Eljárás késedelem, elvesztés esetén

Amennyiben az olvasó a kölcsönzési határidő lejártáig az általa elvitt dokumentumot nem szolgáltatta vissza és a kölcsönzés hosszabbítását nem kérte, vagy elvesztette, késedelmi díjat és az időközben felmerült postaköltségeket köteles a könyvtár számára befizetni.
A könyvtár 5 nappal a kölcsönzési határidő lejárta után a késedelmes olvasót normál postai levélben figyelmezteti. Fel kell benne tüntetni a kölcsönzött dokumentumok típusát és darabszámát. Ha a dokumentumot kétszeri felszólításra sem szolgáltatja vissza a kölcsönvevő, az intézmény egy harmadik felhívást küld részére tértivevényes levél formájában, melyben feltünteti azt az összeget, amelyet visszaadásának elmulasztása miatt a kölcsönvevőtől követel.
Ez magába foglalja a késedelmi díjat, az addig felmerült összes postai költséget és a dokumentum ellenértékét, ami elsősorban az adott dokumentum azonos kiadású pótlását, ennek hiányában a 2 évnél nem régebbi dokumentum esetében annak tényleges árat, 2 évnél régebbi kiadásúnál az adott dokumentum eszmei, gyűjteményi értékét kérjük. (Az érték kiszámításánál támpontot jelent az aktuális beszerzési ár, illetve az oldalankénti fénymásolási, köttetési költség.)
A levélnek figyelmeztetnie kell az olvasót arra is, hogy az intézmény a postára adástól számított 20. nap eltelte után – ha a tartozás továbbra is fennáll- köteles bírósághoz fordulni abból a célból, hogy a kölcsönvevőt az 1994. évi LIII. Törvény rendelkezései alapján a könyvtári követelés megfizetésére kötelezze.

A könyvtárhasználó, ha az általa keresett dokumentum megtalálható a könyvtárban, de nem elérhető, kérheti annak előjegyzését, beérkezéséről a felhasználót a könyvtár értesíti.

A könyvtár azokat a dokumentumokat, amelyek gyűjteményében nem találhatóak meg, könyvtárközi kölcsönzés útján szerzi be a felhasználónak.
Könyvtárközi kölcsönzés esetén a kölcsönadó könyvtár által kért térítési díjat a felhasználónak kell megfizetnie.
A könyvtár a gyűjteményébe került dokumentumokat más könyvtárak felhasználására hozzáférhetővé teszi könyvtárközi kölcsönzés útján.

Az intézmény az állományába tartozó dokumentumokról-amennyiben ez szerzői jogokat nem sért- használói részére másolat készíthető.

További szabályok:

A könyvtár ideiglenesen megtagadhatja a szolgáltatások teljesítését attól, akinek tartozása van, illetve a könyvtár használatára vonatkozó szabályokat megszegi.

Eltiltható a könyvtár használatától, akinek a magatartása a többi könyvtárhasználót jogai gyakorlásában tartósan akadályozza, egészségét veszélyezteti, nyugalmát tartósan zavarja.

Az a látogató, aki a házirendet nem tartja be, viselkedésével zavarja az intézmény rendeltetésszerű működését a szolgáltatásból meghatározott időre kizárható, illetve a használat korlátozható. A döntésnél tekintettel kell lenni arra, hogy a rendellenes használat miatt bekövetkező kár vagy mások könyvtárhasználati jogának csorbítása mértékével arányos legyen a korlátozás. Maximális időtartama a könyvtári olvasójegy aktuális érvényessége.
A látogató könyvtárhasználati jogának korlátozásáról a könyvtár vezetője dönthet.

A könyvtár közintézmény, így a megjelenés az odaillő ápolt és tiszta öltözékben ajánlott.

A könyvtárlátogatók számára a ruhatár használata díjmentes és kötelező.

Az intézmény a ruhákban, táskákban, stb. elhelyezett értéktárgyakért, készpénzért felelősséget nem vállal.
Étkezni, dohányozni, mobiltelefont használni az intézményben nem lehet.

A látogatók amennyiben a könyvtár dolgozójával valamilyen intézkedést sérelmez, panaszukkal, jogorvoslatért az önkormányzathoz (mint fenntartó) fordulhatnak.

Bikács, 2010. november 29.

Szilágyi Pálné

Varga János
Könyvtáros polgármester